07.06.2020 Trinitatis                                        10:00 Uhr Gem. P. Wahlmann

14.06.2020 1.S.n.Trinitatis                               10:00 Uhr Sup.i.R. Schwerdtfeger

21.06.2020 2.S.n.Trinitatis                               17:00 Uhr P.Buhr

28.06.2020 3.S.n.Trinitatis                               10:00 Uhr Präd. Baumgarten

05.07.2020 4.S.n.Trinitatis                               10:00 Uhr P.Krause

12.07.2020 5.S.n.Trinitatis                                10:00 Uhr P.Krause

19.07.2020 6.S.n.Trinitatis                                17:00 Uhr P.Krause

26.07.2020 7.S.n.Trinitatis                                10:00 Uhr Präd. Baumgarten

02.08.2020 8.S.n.Trinitatis                                10:00 Uhr P.Krause

09.08.2020 9.S.n.Trinitatis                                10:00 Uhr Lektorin Ahlers

16.08.2020 10.S.n.Trinitatis                              17:00 Uhr P.Krause

23.08.2020 11.S.n.Trinitatis                              10:00 Uhr P.i.R.Puttkammer